ความเป็นมา

การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center : ITEC)
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการช่วยพัฒนาการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบกับปัจจุบันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
จึงเห็นสมควรให้มีการ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (เป็นการภายใน) เพื่อรับผิดชอบภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จะพัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึงสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและยั่งยืน

◊ พันธกิจ    
1. วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
2. สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษา ระบบการเรียนรู้ การบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทขององค์กร
4. สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างทั่วถึง
5. วางระบบและกลไกการก้าวสู่การเป็น Electronic office อย่างเต็มรูปแบบ

ภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1)ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
4) จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานและสถานศึกษา
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ
1)ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
2)ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
3)ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
4)ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
5)พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
6)ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อื่น ๆ 
7)ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ
1)ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2)พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
4)พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
5)ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้
มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับ
1)สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2)สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3)สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4)พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5)พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6)นิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
Comments