บุคลากร


  

ชื่อ : นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่หลัก : ควบคุม กำกับดูแล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปิยนาถ ชาวน่าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโนโลยีเพื่อการศึกษา
หน้าที่หลัก : ควบคุม กำกับดูแล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญสิน สุปันตา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.เฟย ฤดีใจ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.มณีรัตน์ หงส์บุญมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITEC
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนนท์ มณีชัย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 
<< 1 >> 
Comments