E-Library

ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

http://203.172.238.226/obeclib/  โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุด 3 ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการห้องสมุดโรงเรียน คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกในการบริหาร จัดการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ